Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Thiết Kế Đường Nội Thị Từ Quế Tân Đi Nhân Hòa

Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Thiết Kế Đường Nội Thị Từ Quế Tân Đi Nhân Hòa

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 1/5/2021:

Theo văn bản số 1180/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Quế Tân đi xã Nhân Hòa) - Tuyến 1 và Tuyến 2 được UBND tỉnh ký ngày 26/4/2021.

Chúng ta biết Nhân Hòa và Quế Tân là trọng điểm phát triển Bất Động Sản Quế Võ trong những năm tới khi mạn QV1 đã bão hòa, Đây là khu vực trọng điểm kết nối nội thị từ KCN Quế Võ 3 lên Phố Mới. Dưới đây là một số thông tin văn bản.

Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Thiết Kế Đường Nội Thị Từ Quế Tân Đi Nhân Hòa
Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Thiết Kế Đường Nội Thị Từ Quế Tân Đi Nhân Hòa

    Theo Báo cáo thẩm định số 532/BC-KHĐT.ĐTG ngày 16/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Quế Tân đi xã Nhân Hòa) - Tuyến 1 và Tuyến 2,

    Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Quế Võ.

 • Tên các gói thầu tư vấn:
  • Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán.
  • Gói thầu số 2: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1.
  • Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.
 • Giá các gói thầu:
  • Gói thầu số 1: 721.387.000 đồng (Bảy trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng).
  • Gói thầu số 2: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
  • Gói thầu số 3: 107.744.000 đồng (Một trăm linh bảy triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).
 • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu:
  • Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng;
  • Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
  • Gói thầu số 1: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
  • Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
 • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021.
 • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 
  • Gói thầu số 1: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  • Gói thầu số 2: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
  • Gói thầu số 3: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 • Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định; tiết kiệm giá dự toán gói thầu được duyệt đảm bảo tỷ lệ theo quy định.
 • Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát hoạt động đấu thầu đúng quy định./.

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại:  0916.079.611 hoặc 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh