Quế Võ Làm Đường Nội Thị Đoạn Từ Việt Hùng đi Phố Mới

Quế Võ Làm Đường Nội Thị Đoạn Từ Việt Hùng đi Phố Mới

Theo văn bản số 977/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Ninh được ký ngày 22/ 7 / 2020 về việc phê duyệt Đầu Tư Xây Dựng đường nội thị huyện Quế võ đoạn Phố Mới đi xã Việt Hùng.

Quế Võ Làm Đường Nội Thị Đoạn Từ Việt Hùng đi Phố Mới
Quế Võ Làm Đường Nội Thị Đoạn Từ Việt Hùng đi Phố Mới
Một số nội dung làm tuyến đường nội thị từ Phố Mới đi Việt Hùng:
  1. Tên dự án: Đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Phố Mới đi xã Việt Hùng);
  2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Quế Võ.
  3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, đường đô thị, cấp III.
  4. Thời gian thực hiện dự án:  Năm 2020-2022;
  5. Tổng mức đầu tư: 43.847.151.000đồng (Bốn mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm năm mươi mốtnghìn đồng). 
  6. Tổng chiều dài: 2.109 m.
  7. Mặt cắt: 36 m (lòng đường 2x 10,5. Vỉa hè: 2x6)
Chi tiết nội dung văn bản:

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh