Bắc Ninh Đầu Tư Đường Tỉnh Lộ ĐT.287 Quế Võ

Bắc Ninh Đầu Tư Đường Tỉnh Lộ ĐT.287 Quế Võ

Theo văn bản số 1956/UBND-XDCB về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ĐT.287 và dự án ĐT.278 được ký ngày 11/ 06/ 2020.

Tuyến đường Tỉnh Lộ 287 (ĐT.287) có điểm đầu và cuối thuộc địa phận xã Đào Viên và Nhân Hòa ( Đi qua các xã : Đào Viên, Cách Bi, Bồng Lai, Phượng Mao, Phương Liễu, Nhân Hòa). đây là tuyến đường quan trọng phát triển kinh tế cũng như thị trường Bất Động Sản Quế Võ khu vực 2. ( Bao quanh khu công nghiệp Quế Võ 3 và đi qua Khu Công Nghiệp Quế Võ 2).

Cụ thể nội dung văn bản như sau:

        Căn cứ Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2641/SGTVT-DA ngày 25/12/2019 về việc cho phép lập chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương giao Sở Giao thông vận tải lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án:

i) Đường ĐT.287 đoạn từ QL.18, xã Đào Viên đi Q1.17, xã Quế Tân, huyện Quế Võ;

ii) Đường ĐT.278 đoạn từ QL.18, xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Văn bản này thay thế Văn bản số 73/UBND-XDCB ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh./.


Bắc Ninh Đầu Tư Đường Tỉnh Lộ ĐT.287 Quế Võ

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh