Lập Quy Hoạch Khu Nhà Đấu Giá thôn Mao Độc, Mao Yên, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ

Lập Quy Hoạch Khu Nhà Đấu Giá thôn Mao Độc, Mao Yên, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ

Theo văn bản số 2005/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Mao Dộc, thôn Mao Yên, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ. Văn bản được ký ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Với huyện Quế Võ, Phượng Mao chính là một trong những điểm  nóng thị trường Bất Động Sản Quế Võ khi chúng nằm trên trục phát triển đô thị kết nối trung tâm hành chính huyện Quế Võ và TP Bắc Ninh.

Cụ thể nội dung văn bản như sau:

     Thực hiện Kết luận số 816-KL/TU ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Mao Dộc, thôn Mao Yên, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ;

     Xét đề nghị của: UBND xã Phượng Mao tại Văn bản số 86/CV-UBND ngày 23/12/2019; UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 2052/UBND-KTHT ngày 27/12/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 68/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/01/2020; Sở Xây dựng tại Văn bản số 03/SXD-QLN ngày 21/01/2020;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

       1. Đồng ý giới thiệu địa điểm khu đất thôn Mao Dộc và thôn Mao Yên, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ; tổng diện tích khoảng 7,0ha (có sơ đồ vị trí    kèm theo) cho UBND huyện Quế Võ lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất.
         UBND huyện Quế Võ rà soát, cập nhật các khu đất nêu trên vào điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình thẩm định, phê duyệt theo quy định

     2. Giao các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Võ các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành./.


Lập Quy Hoạch Khu Nhà Đấu Giá thôn Mao Độc, Mao Yên, xã Phượng Mao, huyện Quế Vo
Lập Quy Hoạch Khu Nhà Đấu Giá thôn Mao Độc, Mao Yên, xã Phượng Mao, huyện Quế Vo

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh