Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Làm Đường Từ Đường 36 đi thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu

Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Làm Đường Từ Đường 36 đi thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu

Theo văn bả số 2085/UBND-XDCB của UBND tỉnh Bắc Ninh ký ngày 22/ 6/ 2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn từ đường 36 đi thôn Hà Liễu,   xã Phương Liễu)

xã Phương Liễu, huyện Quế Võ có vị trí đối diện khu công nghiệp Quế Võ, một trong những điểm nóng thị trường Nhà Đất Quế Võ. Nơi có mật độ dân cu đông đúc và hệ thống tiện ích đang dần được hoàn thiện.

Dưới đây thông tin chi tiết nội dung văn bản:

     Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 210/KH-ĐTXG ngày 10/6/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn từ đường 36 đi thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu),

     Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

     1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ.

     2. Tên; giá các gói thầu:

     - Gói thầu số 1: Khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; 364.076.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tư triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

     - Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; 56.358.000 đồng (Năm mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn đồng)

     3. Nguồnvốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn khác (nếu có).

     4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

     5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

     6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6, 7 năm 2020.

     7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

     8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

     - Gói thầu số 1: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

     - Gói thầu số 2: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

     9. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tỷ lệ tiết kiệm giá dự toán gói thầu được duyệt theo quy định.

     10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định./.


Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Làm Đường Từ Đường 36 đi thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu
Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Làm Đường Từ Đường 36 đi thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh