Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp, Dự Án ĐTXD Đường Trục Huyện Quế Võ, Đoạn Từ TL.279 Đi Bằng An, Lên Đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ

Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp, Dự Án ĐTXD Đường Trục Huyện Quế Võ, Đoạn Từ TL.279 Đi Bằng An, Lên Đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ

Theo văn bản số 1547/UBND-XDCB về kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự án ĐTXD đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ TL.279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, Được ký ngày   11  tháng 5 năm 2020.

Với một số nội dung như sau:

     Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 151/KH-ĐTXG ngày 04/5/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 4 (Toàn bộ phần xây lắp), gói thầu bảo hiểm công trình và gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ; tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ TL.279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ,

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

     1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ.
     2. Tên các gói thầu:
          - Gói thầu số 3: Rà phá bom, mìn, vật nổ.
          - Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp.
          - Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình.
     3. Giá các gói thầu:
       - Gói thầu số 3:   335.507.000 đồng
       - Gói thầu số 4:        56.462.132.000 đồng
     Trong đó:
           + Chi phí xây dựng: 53.773.459.000 đồng
           + Chi phí dự phòng (tạm tính): 2.688.673.000 đồng
        - Gói thầu số 5: 150.566.000 đồng

Chi tiết nội dung văn bản Như Sau:

Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp, Dự Án ĐTXD Đường Trục Huyện Quế Võ, Đoạn Từ TL.279 Đi Bằng An, Lên Đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ
Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp, Dự Án ĐTXD Đường Trục Huyện Quế Võ, Đoạn Từ TL.279 Đi Bằng An, Lên Đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh