Điều Chỉnh Lập Quy Hoạch Khu Đất Dân Cư Dịch Vụ tại Phùng Dị- Ngọc Xá- Quế Võ.

Điều Chỉnh Lập Quy Hoạch Khu Đất Dân Cư Dịch Vụ tại Phùng Dị- Ngọc Xá- Quế Võ.

Theo Nghị Định 1572/UBND-XDCB về việc điều chỉnh vị trí quy hoạch Khu Dân Cư Dịch vụ Ngọc Xá từ thôn Cừu Tự sang thôn Phùng Dị, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. được ký ngày 12/5/2020

Điều Chỉnh Lập Quy Hoạch Khu Đất Dân Cư Dịch Vụ tại Phùng Dị- Ngọc Xá- Quế Võ.
Điều Chỉnh Lập Quy Hoạch Khu Đất Dân Cư Dịch Vụ tại Phùng Dị- Ngọc Xá- Quế Võ.

     Theo đề nghị UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 518/UBND-KTHT ngày 06/5/2020 về việc giới thiệu địa điểm lập dự án ĐTXD khu đất dân cư dịch vụ thôn Phùng Dị (do chuyển vị trí từ thôn Cựu Tự sang thôn Phùng Dị), xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ;

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan: Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, xem xét nội dung đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 518/UBND-KTHT. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (đính kèm tài liệu liên quan)./.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh