Bắc Ninh Đấu Giá Đất Cựu Tự- Ngọc Xá- Quế Võ- Bắc Ninh

Bắc Ninh Đấu Giá Đất Cựu Tự- Ngọc Xá- Quế Võ- Bắc Ninh

Theo văn bản số 1556/UBND-TNMT xem xét về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được ký ngày 11 tháng 5 năm 2020.

Với một số nội dụng như sau:

     Xét đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại công văn số 528/CV-UBND ngày 07/5/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ (điểm thôn Cựu Tự).

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/5/2020

Bắc Ninh Đấu Giá Đất Cựu Tự- Ngọc Xá- Quế Võ- Bắc Ninh

Anh/ Chị quan tâm nhu cầu mua và ký gửi bán nhà đất Bắc Ninh xin vui lòng truy cập website:  http://thocu.vietface.com.vn/2019/09/nhan-ky-gui-nha-at-tai-bac-ninh.html

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh