Bắc Ninh Lập Báo Cáo Đầu Tư Đường Nội Thị huyện Quế Võ đoạn TL285B đi Hồ điều hòa Bằng An, Quế Tân

Bắc Ninh Lập Báo Cáo Đầu Tư Đường Nội Thị huyện Quế Võ đoạn TL285B đi Hồ điều hòa Bằng An, Quế Tân

Quế Võ dự kiến cuối năm 2020 sẽ là một năm bùng nổ tại Thị Trường Bất Động Sản Quế Võ này bởi Quế Võ nằm trong quy hoạch quận nội thành trong quy hoạch lên TP TW của Bắc Ninh vào năm 2020. Nhưng hiện nay thị trường này vẫn còn được xem là khá sơ khai.

Với ưu tiên phát triển hạ tầng, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản 546/UBND-XDCB về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn TL.285B đi hồ điều hòa Bằng An + Quế Tân). Cụ thể nội dung văn bản như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 06/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại Công văn số 123/CV-UBND ngày 14/02/2020,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý chủ trương giao UBND huyện Quế Võ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn TL.285B đi hồ điều hòa Bằng An + Quế Tân).
  2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh